Finansowanie z UE

Dostępność do środków uzależniona jest od zasad, w jaki sposób dofinansowanie może być przyznane. Jest to z kolei uzależnione od kraju i regionu, którego dotyczy dany projekt.
W branży ogrodniczej, zarówno rządy poszczególnych krajów jak i sama Unia Europejska opracowały szereg przepisów oraz kryteriów według których finansowanie jest przyznawane.

Fundusze dla członków Unii Europejskiej

W ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 UE przeznaczy ponad 96 mld € dla państw członkowskich w celu poprawy konkurencyjności rolnictwa, poprawy jakości życia i różnicowania gospodarki wiejskiej. Wydatki na rolnictwo finansowane są z dwóch funduszy, które stanowią część budżetu ogólnego UE:

 • Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej  (European Agricultural Guarantee Fund – EAGF) finansuje płatności bezpośrednie dla rolników, a także oferuje środki interwencyjne oraz wspiera eksport.
 • Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich – EFRROW (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD) finansuje programy rozwoju obszarów wiejskich w państwach członkowskich. Zadanie to jest delegowane do Państw Członkowskich.

Fundusze dla państw nie będących członkami Unii Europejskiej – Pre-Accession Assistance programs (IPA)

 • Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (The Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA) – oferuje wsparcie dla państw, zaangażowanych w proces akcesyjny w okresie 2007-2013.
  Obecnie Unia Europejska współpracuje z kandydatami z następujących krajów:
  Chorwacja, Macedonia, Islandia, Turcja, Czarnogóra oraz z potencjalnymi kandydatami: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Serbia.

Rządowy Program Wspierania Eksportu

Program został ustanowiony w celu wzrostu polskiego eksportu poprzez ułatwienie zagranicznym przedsiębiorcom dostępu do kredytów finansujących zakup polskich towarów i usług. Finansowanie jest dostępne w EUR i USD. Maksymalny okres finansowania wynosi 10 lat.

Rządowy Program Wspierania Eksportu oferuje następujące instrumenty finansowania polskiego eksportu:

 • kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy
 • kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio
 • postfinansowanie akredytyw dokumentowych
 • dyskontowanie należności z akredytyw dokumentowych

Program jest obecnie dostępny dla importerów z kilkudziesięciu krajów.

Kredyty bankowe

Pomagamy klientom w otrzymaniu kredytów bankowych:

 • kredyt obrotowy
 • kredyt inwestycyjny
 • kredyt w rachunku bieżącym
 • kredyty preferencyjne

Rynek kapitałowy

Poszukujemy finansowania również na rynkach kapitałowych. Możliwości uzyskania finansowania są szerokie, począwszy od funduszy inwestycyjnych, poprzez fundusze typu venture capital, private equity, aż do emisji akcji lub obligacji przez przedsiębiorstwa.

Fundusze venture capital inwestują w nowe przedsięwzięcia typu „start up”, które oferują szybki zwrot z zainwestowanego kapitału.
Współpracujemy także z prywatnymi inwestorami oraz tzw. „Aniołami biznesu”, którzy wyrażają zainteresowanie inwestycjami w nowe przedsięwzięcie na ustalonych zasadach. Tego typu inwestorzy poszukują możliwości dywersyfikacji inwestycji, poszukują partnerów z wiedzą i doświadczeniem w danym obszarze, w zamian oferując zastrzyk kapitału.